Internetowe Radio Soir nadajemy 7 Dni w tygodniu od godz 8 do 23
   
 
  Niemiecki z Radiem

Chcę mówić po niemiecku, ale się boję i wstydzę
Ale nauka niemieckiego jest prosta i przyjemna!
Szybciej uczy się ten, kto dużo słucha, czyta i ogląda programy w języku niemieckim.

Kurs Języka Niemieckiego

Ich heiße Radio Soir

Na pierwszej lekcji nauczysz się:

 • witać i żegnać w j. niemieckim.

 • z gramatyki: podstawowych osób (ja, ty, on, ...) i pytajniki (kto, co, ...), odmiany czasowników być (sein) i mieć (haben)

 • z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: o numerach alarmowych i formie grzecznościowej się

  .................................

  1. Powitanie/Begrüßung i pożegnanie/Abschied:

Dzień dobry

Dobry wieczór
Dobranoc
Cześć

Do widzenia
Do usłyszenia

Guten Morgen [gutn morgn] – mówimy do mniej więcej 10 rano
Guten Tag [gutn tak] – mówimy po 10 rano
Guten Abend [gutn abent]
Gute Nacht [gute nacht]
Hallo [halo] – na powitanie
Tschüs [czus] – na pożegnanie
Auf Wiedersehen [auf widerzejn]
Auf Wiederhören [auf widerheoryn]

..............................................

2. Gramatyka/Grammatik:

a) osoby:

ich [] – ja
du [du] – ty
er [er] – on
sie [zi] – ona
es [es] – ono

wir [wija] - my
ihr [ija] - wy
sie [zi] - oni
Sie [zi] – Pan/Pani/Państwo (forma grzecznościowa)

Sie” w języku niemieckim jest formą grzecznościową i oznacza Pan, Pani lub Państwo. Używa się jej bardzo często podczas rozmów z osobami starszymi lub takimi, z którymi nie znamy się zbyt dobrze. Forma „du”, czyli „ty” stosowana jest dopiero, gdy ktoś nam ją zaproponuje. W Niemczech bardzo ważne jest, by na początku zwracać się w formie „Sie”.


 

b) pytajniki:

was [was] – co
wer [wer] – kto
wie [wi] – jak
woher [woher] – skąd
wo [wo] – gdzie
wann [wan] – kiedy

np. Was machst du?
np.
Wer ist das?
np.
Wie heißt du?
np.
Woher kommen Sie?
np.
Wo wohnst du?
np.
Wann haben Sie Zeit?

Co robisz?
Kto to jest?
Jak się nazywasz?
Skąd Pan/Pani/Państwo pochodzą?
Gdzie mieszkasz?
Kiedy ma/mają Pan/Pani/Państwo czas?


 

c) czasowniki haben (mieć) i sein (być)

haben [habn]

ich

habe

wir

haben

du

hast

ihr

habt

er/sie/es

hat

sie/Sie

haben

A: Wann haben Sie Zeit? [Wan habn zi cajt?] Kiedy ma Pan/Pani czas?
B: Ich habe heute Zeit. [Yś habe hojte cajt] Mam czas dzisiaj.

sein [zajn]

ich

bin

wir

sind

du

bist

ihr

seid

er/sie/es

ist

sie/Sie

sind

A: Was bist du von Beruf? [Was byst du fon beruf?] Kim jesteś z zawodu?
B: Ich bin Seniorenbetreuerin. [Yś byn zeniorenbetrojeryn] Jestem opiekunką seniorów.

3. Numery alarmowe w Niemczech/ Notrufnummern in Deutschland:

 • Policja (Polizei) - 110

 • Straż Pożarna (Feuerwehr) - 112

 • Pogotowie Ratunkowe (Notdienst/Rettungsnotdienst) – 112

Są to numery darmowe, na które można dzwonić nawet z budki telefonicznej. W nagłych wypadkach na drogach szukamy informacji z numerem telefonu na poboczach.

rzeczowniki:
der Beruf [beruf] – zawód
der Seniorenbetreuer [zeniorenbetrojer] – opiekun starszych osób
die Seniorenbetruerin [zeniorenbetrojeryn] – opiekunka osób starszych
die Zeit [cajt] – czas
Polen [polen] – Polska

czasowniki:
machen [machen] – robić
kommen [komen] – pochodzić
wohnen [wonen] – mieszkać
heißen [hajsen] – nazywać się

inne:
heute [hojte] – dziś
von Beruf [fon beruf] – z zawodu

...........................................................................

Familie

Na drugiej lekcji nauczysz się:

 • nazw członków rodziny

 • liczb

 • odpowiadać na pytanie o wiek

 • powiedzieć o swoim stanie cywilnym

1. Członkowie rodziny /Familienmitglieder [familienmytglidea]:

die Mutter [mutea] – mama
der Vater [fatea] - ojciec
die Eltern [eltern] – rodzice
der Ehemann [ejeman] – małżonek
die Ehefrau [ejefrał] – żona
die Ehe [eje] - małżeństwo
der Bruder [brudea] - brat
die Schwester [szfestea] - siostra
das Geschwister [geszfistea] - rodzeństwo
das Kind [kynt] – dziecko
die Kinder [kyndea] - dzieci
die Tochter [tochter] – córka
der Sohn [zon] - syn
die Tante [tante] - ciocia
der Onkel [onkl] - wujek
der Cousin [kuzę] – kuzyn
die Cousine [kuzine] – kuzynka
die Großmutter [grosmutea]/ Oma [ołma] – babcia
der Großvater [grosvatea]/ Opa [ołpa] – dziadek
die Urgroßmutter [urgrosmutea] – prababcia
der Urgroßvater [urgrosfatea] – pradziadek
der Enkel [enkel] – wnuczek
die Enkelin [enkelyn] – wnuczka
der Neffe [nefe] – siostrzeniec/bratanek
die Nichte [nyśte] – siostrzenica/bratanica
die Schwiegermutter [szwigeamutea] – teściowa
der Schwiegervater [szwigeafatea] – teść

2. Liczby /Zahlen [calen]:

1 – eins [ajns]
2 – zwei [cfaj]
3 – drei [draj]
4 – vier [fija]
5 – fünf [fynf]
6 – sechs [zeks]
7 – sieben [sibn]
8 – acht [acht]
9 – neun [nojn]
10 – zehn [cejn]

11 – elf [elf]
12 – zwölf [cfylf]
13 – dreizehn [drajcejn]
14 – vierzehn [fyrcejn]
15 – fünfzehn [fynfcejn]
16 – sechzehn [zechcejn]
17 – siebzehn [zibcejn]
18 – achtzehn [achcejn]
19 – neunzehn [nojncejn]

20 – zwanzig [cfancyś]
30 – dreißig [drajsyś]
40 – vierzig [fyrcyś]
50 – fünfzig [funfcyś]
60 – sechzig [zechcyś]
70 – siebzig [zybcyś]
80 – achtzig [achcyś]
90 – neunnzig [nojncyś]

W liczbach 13-19 końcówką jest zehn czyli 10, natomiast w dziesiątkach końcówką jest zig (z wyjątkiem 30 – gdzie końcówką jest ßig)

100 – (ein)hundert [ajnhundert]
200 – zweihundert [cfajhundert]
300 – dreihundert [drajhundert]
400 – vierhundert [firhundert]
1000 – (ein)tausend [ajntauzent]

21 – einundzwanzig = eins + zwanzig
23 – dreiundzwanzig= drei + zwanzig
67 – siebenundsechzig = sieben + sechzig
58 – achtundfünfzig = acht + fünfzig
125 – einhundertfünfundzwanzig = 100 + 5 + 20

3. Pytanie o wiek /Frage nach dem Alter:

Wie alt bist du? [wi alt byst du] – ile masz lat?
Ich bin 45 Jahre alt. [yś byn fynfundvyrcyś jare alt] – Mam 45 lat.

4. Stan cywilny: Familenstand

Wie viele Kinder hast du? [wi file kyndea hast du] – Ile masz dzieci?
Ich habe 3 Kinder: einen Sohn und zwei Töchter. [yś habe draj kyndea: ajnen zon unt cwaj tyśter] – Mam troje dzieci: jednego syna i dwie córki.

ledig [ledyś] – wolny/wolna
verheiratet [ferhajratet] – żonaty/zamężna
geschieden [geszidn] – rozwiedziony/rozwiedziona
verwitwet [ferwytfet] - owdowiały/owdowiała

Was ist Ihr Familienstand? [was yst ija familiensztand]
Jaki jest Pana/Pani stan cywilny?

Sind sie verheiratet? [zynt zi ferhajratet]
Czy jest Pan/Pani żonaty/zamężna?Sind Sie ledig? [zynt zi ledyś]
Jest Pan/Pani wolna?

 

Ich bin verheiratet. [yś byn ferhajratet]

Jestem żonaty/zamężna.

Ja, ich bin verheiratet. [ja, yś byn ferhajratet]
Tak, jestem zamężna/żonaty.
Nein, ich bin ledig. [najn, yś byn ledyś]
Nie, jestem wolny.

Ja, ich bin ledig. [ja, yś byn ledyś]
Tak, jestem wolny/wolna.
Nein, ich bin nicht ledig. [najn, yś byn nyśt ledyś]
Nie, nie jestem wolny/wolna.

...........................................................................

Weihnachten

Na trzeciej lekcji nauczysz się:

 • najważniejszych słów związanych z adwentem i Bożym Narodzeniem

 • z gramatyki: odmiany czasownika przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym

 • o strukturze zdania w j. niemieckim (czasownik na DRUGIM miejscu)

 • składać życzenia z okazji Bożego Narodzenia i na Nowy Rok

1. Adwent i Święta Bożego Narodzenia/Advent und Weihnachten [adwent unt wajnachtn]:

der Advent [adwent] – adwent
die Adventszeit [adwentscajt] – czas adwentu
der Adventskalender [adwentskalendea] – kalendarz adwentowy
der Adventskranz [adwentskranc] – wieniec adwentowy
die Kerze [kerce] – świeca
der Weihnachtsmarkt [wajnachtsmarkt] – jarmark bożonarodzeniowy
der Glühwein [glywajn] – grzane wino
das Weihnachten [wajnachtn] – Świeta Bożego Narodzenia
das Fest [fest] – święto
feiern [fajern] - świętować
die Weihnachtszeit [wajnachtscajt] – czas Bożego Narodzenia
der Nikolaustag [nikolaustak] – dzień św. Mikołaja
der Heilige Abend [hajlige abent] – Wigilia Bożego Narodzenia
der Wunsch/Wünsche [wunsz/wynsze] – życzenie/życzenia
sich wünschen [zyś wynszn] – życzyć sobie
die Weihnachtskarte [wajnachtskarte] – kartka świąteczna
die Oblate [oblate] - opłatek
der Weihnachtsbaum [wajnachtsbaum] – choinka bożonarodzeniowa
der Tannenbaum [tanenbaum] – jodła, choinka
der Weihnachtsmann [wajnachtsman] – gwiazdor, mikołaj (przychodzi 24.12)
das Geschenk [geszenk] – prezent
bringen [bryngn] - przynosić
der Weihnachtsschmuck [wajnachtsszmuk] – ozdoba świąteczna
der Weihnachtskugel [wajnachtskugel] – bombka świąteczna
der Stern [sztern] – gwiazda
der Engel [engl] - anioł
die Lämpchen [lempśen] – światełka na choinkę
schmücken [szmykn] – ozdabiać, stroić
das Weihnachtslied [waihnachtslid] – kolęda
singen [zingn] – śpiewać
die Krippe [krype] – żłóbek
das Krippenspiel [krypenszpil] – jasełka
die Christmesse/Christmette [krystmese/krystmete] – pasterka
das Weihnachtsgebäck [wajnachtsgebek] – wypiek świąteczny
der Karpfen [karpfen] – karp
die Christstolle [krystsztole] – strucla bożonarodzeniowa
die Piroggen mit Kraut und Pilzen [pirogen myt kraut und pylcen] – pierogi z kapustąi z grzybami
die Weihnachtsgans [wajnachtsganz] – gęś bożonarodzeniowa
der Lebkuchen [lepkuchen] - piernik
das Neujahr [nojjar] – Nowy Rok
der Vorsatz/die Vorsätze [forzac/forzece] – postanowienie/postanowienia noworoczne
das Feuerwerk [fojeawerk] – fajerwerki

2. Gramatyka/Grammatik: odmiana czasownika przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym/ Verbkonjugation im Präsens:

singen [singn] - śpiewać

ich

sing-e

wir

sing-en

du

sing-st

ihr

sing-t

er/sie/es

sing-t

sie/Sie

sing-en

Każdy czasownik w języku niemieckim składa się z dwóch części – tematu czasownika (tutaj od sing) oraz końcówki (przeważnie –en). Aby odmienić czasownik przez osoby i liczby, dodajemy do tematu czasownika (czyli tu do sing-) poszczególne końcówki. Schemat tych końcówek widzimy poniżej w tabelce:

ich

-e

wir

-en

du

-st

ihr

-t

er/sie/es

-t

sie/Sie

-en

Jak łatwo zauważyć, 3. osoba liczby pojedynczej (er/sie/es) oraz 2. osoba liczby mnogiej mają tę samą końcówkę -t.

1. i 3. osoba liczby mnogiej także mają taką samą końcówkę, jest nią -en.

Przykład:

Er singt das Lied. [ea zingt das lit] oraz Ihr singt das Lied. [ija zingt das lit]

Wir kommen aus Polen. [wija komn aus poln] oraz Sie kommen aus Polen. [zi komn aus poln]

Inny przykład:

Der Nikolaus bringt Geschenke.

Der Nikolaus (Mikołaj) to inaczej on, zatem 3. osoba liczby pojedynczej er, dlatego końcówka czasownika to -t.

Poza tym bardzo ważną kwestią jest pozycja czasownika w zdaniu - proszę porównać zdania:

Er singt das Lied.

Der Nikolaus bringt Geschenke.

Wie heißt du?

Łatwo zauważyć, że czasownik zajmuje DRUGĄ pozycję w zdaniu. Dotyczy to zwykłego zdania oznajmującego (z kropką), jak również pytania zaczynającego się pytajnikiem na "W", np. wie, Wer, was itd. (Was sind Sie von Beruf?/Woher sind Sie?).

3. Życzenia z okazji Bożego Narodzenia/Weihnachtswünsche oraz Nowego Roku/Neues Jahr:

Ich wünsche Dir/Euch/Ihnen [yś wynsze dija/ojś/inen]: Życzę Tobie/Wam/Państwu:
Alles Gute zum Weihnachten! [ales gute cum wajnachtn] Wszystkiego najlepszego na Święta
Frohe Weihnachten! [froe wajnachtn] Wesołych Świąt
Ein glückliches und gesundes neues Jahr! [ajn glyklyśes unt gezundes nojes jar] Szczęścia i zdrowia w Nowym Roku
Viel Glück im Neuen Jahr! [fil glyk ym nojn jar] Dużo szczęścia w Nowym Roku
Na karteczce świątecznej można wpisać także wierszyk:
Ich wünsche dir

Ich wünsche dir für den Weihnachtstag
Das Beste was es nur geben mag
Gesundheit, Glück, Zufriedenheit
Und das - bis in alle Ewigkeit!

słówka i wolne tlumaczenie:
was es nur geben mag [was es nua gebn mak] – co tylko się da
das Beste [das beste] – najlepsze
die Gesundheit [di gezunthajt] – zdrowie
das Glück [glyk] – szczęście
die Zufreidenheit [cufridenhajt] – zadowolenie
bis in alle Ewigkeit [bys yn ale ewiśkajt] – na zawsze

..........................................................................

Um wie viel Uhr essen wir zu Mittag?

Na czwartej lekcji nauczysz się:

 • najważniejszych słów związanych z jedzeniem

 • z gramatyki: odmiany czasownika nieregularnego essen przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym

 • określać godzinę

1. Jedzenie i picie/Essen und Trinken [Esyn unt trinkn]

die Lebensmittel [lebensmytel] – artykuły spożywcze
das Brot [brot] – chleb
das Brötchen [brytśen] – bułka
der Kuchen [kuchen] – ciasto, ciastko
das Produkt [produkt] – produkt
die Milch [mylś] – mleko
die Milchprodukte [mylśprodukte] – produkty mleczne
der/das Joghurt [jogurt] - jogurt
der Käse [kejze] – ser
der Quark [kwark] – twarożek biały
die Butter [butea] – masło
das Obst [opst] – owoce
der Apfel [apfel] – jabłko
die Orange [oranże] – pomarańcza
die Kirsche [kyrsze] – wiśnia, czereśnia
die Banane [banane] – banan
die Karotte [karote] - marchewka
das Gemüse [gemyze] – warzywa
die Kartoffel [kartofel] – ziemniak
der Salat [zalat] – sałata, sałatka
die Zwiebel [cfibel] – cebula
die Tomate [tomate] - pomidor
die Wurst [wurst] – kiełbasa
der Schinken [szinkn] - szynka
das Gericht [geryśt] – potrawa
das Fleisch [flajsz] – mięso
die Suppe [zupe] – zupa
das Hähnchen [henśen] – kurczak
das Schweinefleisch [szwjneflajsz] - wieprzowina
der Schweinebraten [szwajnebratn] – pieczeń wieprzowa
das Rindfleisch [ryntflajsz] – wołowina
der Reis [rajs] – ryż
die Nudel [nudel] - makaron
das Getränk [getrenk] – napój
der Tee [tee] – herbata
der Kaffee [kafee] – kawa
der Saft [saft] – sok
das Bier [bija] – piwo
der Wein [wajn] - wino
das Wasser [wasea] – woda
der Zucker [cukea] – cukier
das Salz [zalc] – sól
der Pfeffer [pfefea] – pieprz
das Frühstück [frysztyk] – śniadanie
das Mittagessen [mytakesn] – obiad
das Abendessen [abentesn] – kolacja
essen [esn] – jeść
trinken [trinken] – pić
schmecken [szmekn] – smakować
gut [gut] – dobrze
lecker [leker] – smaczny
szlecht [szleśt] – źle
gern [gern] - chętnie

Was ist du zu Mittag? [Was yst du cu mytak?] – Ich esse Schweinebraten mit Kartoffelsalat.

Gramatyka/Grammatik: odmiana czasowników „trinken” i „essen” przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym/ Verbkonjugation im Präsens:

Odmiana czasownika regularnego trinken:

trinken [trinkn] – pić

ich

trink-e

wir

trink-en

du

trink-st

ihr

trink-t

er/sie/es

trink-t

sie/Sie

trink-en

i czasownika nieregularnego essen:

essen [esn] - jeść

ich

ess-e

wir

ess-en

du

isst

ihr

ess-t

er/sie/es

iss-t

sie/Sie

ess-en

Czasownik trinken odmienia się zgodnie z zasadami, które poznaliśmy na 3. lekcji. Jest czasownikiem regularnym. Natomiast czasownik essen jest czasownikiem nieregularnym i tutaj w liczbie pojedynczej w osobach du i er/sie/es litera e przechodzi w i. Liczba mnoga jest regularna.

Was isst du? [Was is du?] – Co jesz?
Ich esse Kartoffelsalat. [Yś ese kartofelzalat.] – Jem sałatkę ziemnniaczaną.

3. Godziny/Uhrzeit [urcajt]:

Wie spät ist es? [Wi szpejt yst es] – Która jest godzina?
Es ist 8 Uhr. (8.00 Uhr) – Jest 8.00.

spät [szpejt] - późno
die Uhr [uła] – godzina
halb [halp] – w pół do
das Viertel [firtel] – kwadrans
vor [for] – przed
nach [nach] - po
10.00 - Es ist 10 Uhr. [Es yst cejn uła.]
11.30 - Es ist halb 12. [Es yst halp cfylf.]
23.15 - Es ist 23 Uhr 15. [Es yst drajuntcfancyś uła fynfcejn.]
          - Es ist 15 nach 23 Uhr.
          - Es ist Viertel nach 23 Uhr.
15.45 - Es ist 15 Uhr 45. [Es yst fynfcejn uła fynfuntfircyś.]
          - Es ist 15 vor 16 Uhr.
          - Es ist Viertel vor 16.

Um wie viel Uhr essen wir das Abendessen? [Um wi fil uła esn wija das abentesn?] – O której jemy kolację?
Wir essen das Abendessen um 19.00. [Wija esn das abentesn um nojncejn uła.] – Jemy kolację o 19.00.

...........................................................................

Ich habe große, braune Augen und lange, schwarze Haare.

Na piątej lekcji nauczysz się:

 • najważniejszych słów związanych z ciałem i wyglądem człowieka

 • czasowników związanych z częściami ciała

 • opisywać swój wygląd zewnętrzny

1. Ciało człowieka/Körper [kyrpea]:

der Körper [kyrpea] – ciało
der Körperteil [kyrpertaijl] – część ciała
der Kopf [kopf] – głowa
das Gesicht [gezyśt] - twarz
das Haar/die Haare [har/hare] – włos/włosy
das Ohr/die Ohren [or/oren] – ucho/uszy
das Auge/die Augen [ałge/ałgen] – oko/oczy
die Nase [naze] – nos
der Mund [munt] – buzia
die Lippen [lypen] – usta
der Zahn/die Zähne [can/cejne] – ząb, zęby
der Bart [bart] – broda (zarost)
der Hals [hals] – szyja, gardło
die Hand/die Hände [hant/hende] – ręka/ręce
der Finger [fingea] – palec u ręki
der Oberkörper [oberkyrpea]  - tułów
die Brust [brust] – piersi/klatka piersiowa
der Arm/die Arme [arm/arme] – ramię/ramiona
die Schulter [szultea] – ramię
der Rücken [rykn] - plecy
der Bauch [bałch] – brzuch
das Bein/die Beine [bajn/bajne] – noga
das Knie [kni] – kolano
der Schenkel [szenkl] – udo
der Fuß/die Füße [fus/fyse] – stopa/stopy
die Zehe/die Zehen [ceje/cejen] – palec/palce u stopy
die Augenfarbe [ałgenfarbe] – kolor oczu
grau [grał] – szary/szare
blau [blał] – niebieskie
szwarz [szfarc] – czarne
grün [gryn] – zielone
braun [brałn] – brązowe
schön [szyn] – piękna/piękny
oval [owal] – owalna (np. twarz)
rund [runt] – okrągła (np. twarz)
schlank [szlank] – szczupła/szczupły
dick [dik] – gruby
atrraktiv [atraktif]  - atrakcyjny/atrakcyjna
unattraktiv [unatraktif] - nieatrakcyjna
groß [gros] – duży/duża, wysoka/wysoki
klein [klajn] – mała/mały, niska/niski
kurz [kurc] – krótki/krótkie
lang [lang] – długi/długie
wiegen [wign] – ważyć
die Brille [bryle] – okulary
tragen [tragn] - nosić

Ich habe große, braune Augen und  lange, schwarze Haare.  [Yś habe grose, braune ałgen unt lange szwarce hare.] - Mam duże, brązowe oczy i długie, czarne włosy.
Ich bin 1,70 Meter groß. [Yś byn ajn koma zipcyś metea gros.] – Mam 1,70 wzrostu.
Ich wiege 70 Kilogramm. [Yś wige zipcyś kilogram.] – Ważę 70 kilogramów.

2. Czynności związane z częściami ciała/Tätigkeiten [tetiśkajtn]:

der Körper
waschen [
waszn] - myć

der Kopf
denken [
denkn] – myśleć

die Lippen
sagen [
zagn] - mówić
sprechen [
szpreśn] – rozmawiać
singen [
zingn] - śpiewać

die Augen
sehen [
zejn] - widzieć, patrzeć

die Ohren
hören [
hoern] – słuchać

die Zähne
putzen [
pucn] – myć, czyścić

die Hand
halten [
haltn] – trzymać

der Finger
zeigen [
cajgn] - pokazywać

die Beine
gehen [
gejn] – chodzić
laufen [
lałfn] – biegać

Ich putze mir jetzt die Zähne und mein Freund wäscht sich die Hände. [Yś puce mija ject di cejne unt majn frojnd weszt zyś di hende.] – Teraz myję zęby, a mój przyjaciel myje sobie ręce.

...........................................................................

Ich habe Kopfschmerzen und muss Tabletten einnehmen.


 

 • słownictwa związanego z chorobami

 • słownictwa związanego z wizytą u lekarza

 • mówienia o swoich dolegliwościach

 • z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – o ubezpieczeniu zdrowotnym w Niemczech

1. Choroby/Krankheiten [krankhajtn]:

die Krankheit [krankhajt] – choroba
die Gesundheit [gezunthajt] - zdrowie
die Grippe [grype] – grypa
die Erkältung [erkeltunk] – przeziębienie
das Fieber [fiber] – gorączka
der Husten [husten] – kaszel
der Schnupfen [sznupfen] – katar
die Allergie [alergi] – alergia
der Diabetes [diabetes] – cukrzyca
der Schmerzen [szmercn] – ból
der Kopfschmerzen [kopfszmercn] – ból głowy
der Magenschmerzen [magenszmercn] – ból żołądka
der Rückenschmerzen [rykenszmercn] – ból pleców
der Bauchschmerzen [bauchszmercn] – ból brzucha
der Halsschmerzen [halsszmercn] – ból gardła
der Zahnschmerzen [canszmercn] – ból zęba
hoher Blutdruck [hoer blutdruk] – wysokie ciśnienie
das Übergewicht [ybergewyśt] – nadwaga
der Durchfall [durśfal] – biegunka
die Verletzung [ferlecunk] - rana

2. W gabinecie lakerskim/In der Arztpraxis [In dea arctpraxis]:

die Arztpraxis [arctpraxis] – gabinet lekarski
der Arzt [arct] – lekarz
die Ärztin [erctin] – lekarka
der Zahnarzt [canarct] – dentysta
der Patient [pacjent] – pacjent
die Patientin [pacjentin] - pacjentka
die Krankenschwester [krankenszfester] – pielęgniarka
der Krankenpfleger [krankenpfleger] – pielęgniarz
das Krankenhaus [krankenhaus] – szpital
der Krankenwagen [krankenwagn] – karetka
das Medikament [medikament] – lekarstwo
die Tablette [tablete] – tabletka
der Hustensaft [hustenzaft] – syrop na kaszel
die Tropfen [tropfn] – krople
die Salbe [zalbe] – maść
der Verband [ferband] - opatrunek
das Pflaster [pflaster] - plaster
der Gips [gips] – gips
das Antibiotikum [antibiotikum] - antybiotyk
das Rezept [recept] – recepta
die Krankschreibung [krankszrajbung] –zwolnienie lekarskie
verschreiben [ferszrajbn] – zapisywać lekarstwo
einnehmen [ajnnejmn] – zażywać (lekarstwo)
Blutdruck messen [blutdruk mesn] – mierzyć ciśnienie
Fieber messen [fiber mesn] – mierzyć temperaturę

Ich habe Kopfschmerzen. [Yś habe kopfszmercn.] - Boli mnie głowa.
Mein Kopf tut mir weh. [Majn kopf tut mija wej.] – Boli mnie głowa.
tut ……. weh – boli (liczba pojedyncza)
tun ……. weh – bolą (liczba mnoga)

Jeśli chcemy wyrazić, co nam dolega lub co nas boli, możemy powiedzieć:
Ich habe Bauch/Magen/Kopf/…schmerzen lub Mein Bauch/Magen tut mir weh.


 

der Arzt:

Was fehlt Ihnen/dir denn? [Was fejlt inen/dija?] – Co Panu/Pani/Tobie dolega?
Wie geht es Ihnen? [Wi gejt es inen?] – Jak leci? Jak się Pan/Pani czuje?
Nehmen Sie Tabletten! [Nejmn zi tabletn!] – Proszę zażyć tabletki.
Bleiben Sie im Bett eine Woche! [Blajbn zi ym bet ajne woche!] – Proszę pozostać w łóżku przez tydzień. 
Ich schreibe Ihnen ein Rezept. [Yś szrajbe inen ajn recept.] – Przepiszę Panu/Pani receptę.
Nehmen Sie Medikamente dreimal am Tag vor/nach dem Essen. [Nejmn zi medikamente drajmal am tak for/nach dejm esn.] – Proszę zażywać leki trzy razy w ciągu dnia przed/po jedzeniu. 
Gute Besserung! [Gute beserunk!] – Życzę szybkiego powrotu do zdrowia!


 

der Patient:

Ich fühle mich nicht gut. [Yś fyle myś nyśt gut!] – Nie czuję się dobrze.
Es geht mir schlecht. [Es gejt mija szleśt.] – Czuję się źle.
Wie oft muss ich die Medikamente nehmen? [Wi oft mus yś medikamente nejmn?] – Jak często muszę zażywać leki?
Muss ich im Bett bleiben? [Mus yś ym bet blajbn?] – Muszę zostać/leżeć w łóżku?


 

ich muss [mus] – muszę
bleiben [blajbn] – pozostawać
bestimmt [besztymt] – na pewno
danke schön [danke szyn] – dziękuję bardzo
bitte sehr [byte zer] – proszę bardzo
den ganzen Tag [dejn gancn tak] – cały dzień
die Woche [woche] - tydzień
dreimal [drajmal] – trzy razy
zweimal [cfajmal] – dwa razy

Mieszkanie

Na siódmej lekcji nauczysz się:

 • słownictwa związanego z rodzajami budynków i nazwami ich pomieszczeń oraz wyposażenia, opisywania cech mieszkania

 • z gramatyki – o rodzajniku i liczbie mnogiej

 • z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – dowiesz się, gdzie najchętniej mieszkają Niemcy

1. Budynki/Gebäude [gebojde]

das Gebäude, - [gebojde] - budynek
das Einfamilienhaus, ¨-er  [ajnfamilienhaus] – dom jednorodzinny
das Erdgeschoss , – [ertgeszos] - parter
das Haus,¨-er  [haus] - dom
das Hochhaus,¨-er  [hohhaus] - wieżowiec
das Stockwerk, -e [sztokwerk] - piętro
der Briefkasten, ¨- [brifkastn]   – skrzynka na listy
der Innenhof, ¨-e  [inenhof] – dziedziniec wewnętrzny
der Wohnblock,  ¨-e [wonblok] – blok mieszkalny
das Einfamilienhaus, ¨-er [ajnfamilienhaus] – dom jednorodzinny
das Reihenhaus, ¨-er [rajenhaus] – szeregowiec
das Mehrfamilienhaus, ¨-er [meafamilienhaus] – dom wielorodzinny

2. Pomieszczenia w mieszkaniu/Wohnungsräume [wonungsrojme]

der Flur, -e [flua] – sień, korytarz
der Korridor, -e [koridoa] - korytarz
das Esszimmer, -  [escimea]- jadalnia
das Schlafzimmer, - [szlafcimea] - sypialnia
das Arbeitszimmer, - [arbaitscimea] – pracownia
das Gästezimmer, - [gestecimea] – pokój dla gości
die Küche, -n [kuśe] - kuchnia
das Bad, -¨er [bad] – łazienka
das Wohnzimmer, - [woncimea] - pokój dzienny
das Kinderzimmer, - [kindacima] - pokój dziecięcy
die Toilette, -n [tojlete] – toaleta
der Dachboden [dachbodn] – poddasze
der Keller, - [kelea] – piwnica
der Balkon, -e [balkon] – balkon
die Terrasse, -n [terase] – taras

3. Urządzenie mieszkania/Wohnungseinrichtung [wonungsajnryśtung]

die Möbel [moebel] - meble
das Bett, -en [bet] – łózko
der Tisch, -e [tysz] – stół
das Sofa, -s [zofa] – sofa, kanapa
das Ecksofa, -s [ekzofa] – sofa narożnikowa
der Sessel, - [zesel] – fotel
der Stuhl, ¨-e [sztul] – krzesło
der Rundtisch, -e [rundtysz] – okrągły stół
die Couch, -s [koucz] – tapczan
das Regal, -e [regal] – regał
das Waschbecken, - [waszbekn] - umywalka
der Fernseher, - [fernzeja] - telewizor
der Kochherd, -e [kohhert] - kuchenka
der Kühlschrank, -¨e [kylszrank] - lodówka
die Badewanne, -n [badewane]- wanna
die Dusche, -n [dusze] - prysznic
die Geschirrspülmaschine, -n [geszirszpulmaszine] – zmywarka do naczyń
die Stereoanlage, -n [sztereoanlage] – wieża stereo
die Waschmaschine, -n [waszmaszine] - pralka
der Schrank,  -¨e [szrank] – szafa
der Wollteppich, -e [woltepiś] – wełniany dywan
der Vorhang, -¨e [foahang] – zasłona
die Gardine, -n [gardine] - firanka
das Bild, -er [bilt] – obraz
der Schreibtisch, -e [szrajptisz] - biurko
die Zentralheizung, -en [centralhajcung] – centralne ogrzewanie
die Sprechanlage, -n [szpreśanlage] – domofon
der Abfalleimer, - [apfalajmea] – kosz na śmieci
der Spiegel, - [szpigel] – lustro
der Schlüssel, - [szlusel] – klucz
das Fenster, - [fenstea] - okno

4. Cechy mieszkania/Wohnungseigenschaften [wonungsajgenszaften]

altmodisch [altmodisz] – staromodny
aufgeräumt [aufgerojmt] - posprzątany
eigen [ajgen] - własny
gemütlich [gemutlyś] - przytulny
geräumig [gerojmiś] – obszerny
geschmackvoll [geszmakfol] – gustowny
hell [hel] - jasny
komfortabel [komfortabel] – komfortowy
möbliert [moeblirt] - umeblowany
modern [modern] – nowoczesny
praktisch [praktysz] - praktyczny
ruhig [ruiś] - spokojny
sauber [zauba] - czysty

5. Mieszkańcy/Hausbewohner [hausbewona]

der Mieter, - [mita] - najemca
der Nachbar, -n [nahbar] - sąsiad
die Wohngemeinschaft, -en [wongemajnszaft] – wspólnota mieszkańców

6. Gramatyka/Grammatik: rodzaj i liczba rzeczowników/das Geschlecht und der Plural der Substantive

Rodzaj rzeczownika:
Rzeczowniki w j. niemieckim piszemy z wielkiej litery – to już wiemy. Dodatkowo każdy rzeczownik ma swój określony rodzaj – podobnie jak w j. polskim. Poniżej rozpiska rodzajów w mianowniku:

Nominativ (mianownik – kto? co?)

r. męski

r. żeński

r. nijaki

liczba mnoga

rodzajnik określony

der

die

das

die

rodzajnik nieokreślony

ein

eine

ein

-

Rodzajniki w języku niemieckim nie pokrywają się z rodzajnikami w języku polskim, dlatego należy się ich uczyć od razu z rzeczownikiem.
np. kwiat – j. polski – ten kwiat – rodzaj męski/ j. niemiecki – die Blume – rodzaj żeński
obraz – j. polski – ten obraz – rodzaj męski/j. niemiecki – das Bild – rodzaj nijaki

Rzeczowniki posiadają również liczbę mnogą, którą tworzy się w ten sposób, że dodajemy do rzeczownika końcówkę i czasami Umlaut (ä/ö/ü), np.:
das Haus – die H
äuser – dodaliśmy końcówkę –er oraz Umlaut nad a
die Wohnung – die Wohnung
en – dodaliśmy końcówkę –en

Końcówki, które występują w liczbie mnogiej, to:
e  - der Flur – die Flure
e+Umlaut – der Schrank – die Schränke
er – das Bild – die Bilder
er+Umlaut – das Bad – die Bäder
(e)n – die Waschmaschine – die Waschmaschinen
s – das Sofa – die Sofas
czasami nie dochodzi żadna końcówka:
der Spiegel – die Spiegel

Poza tym wszystkie rzeczowniki w liczbie mnogiej mają rodzajnik die, co widać w tabelce – nie posiadają za to rodzajnika nieokreślonego. Liczby mnogiej należy uczyć się także wraz z rodzajnikiem rzeczownika.


 


 


Czas
 
Reklama
 
Solenizanci-Kalendarz
 
Website Translation Widget
Zyczenia-Galerii
 


DLA NASZYCH DZISIEJSZYCH SOLENIZANTOWKwiatow nie damy, mimo szczerych checi. Lecz slowa, ktore zostana w pamieci, zyczymy szczescia, duzo radosci i dlugiej szczesliwej przyszlosci. Niech los Wam z oczu łez nie wyciśnie, niechaj sie wszystko wiedzie pomyslnie. Wszystko co piekne i wymarzone, w dniu Waszych imienin i urodzin niech bedzie to wszystko spelnione...tego zyczy Radio Soir Prowadzacy Andrzej Muzyka Laczy Ludzi i ich serduszka

/

Linki-zapraszamy
 
www.shoco.pl.tl
://pinotv.pl/kanal/muzyka-laczy-ludzi

Wirtualny spacer Opiekunek


/
///
/
..................................................

 
Komunikatory Radia Soir Tryb SkypeMe™! Tryb SkypeMe™!
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 917 1 odwiedzający (6 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=